0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

A. Regulamin sklepu internetowego

B. Regulamin zakupu kursów online

C. Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych w ramach projektu szkoleniowego “Wyczesana Szkoła”

D. Polityka prywatności

 

A. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Spis treści

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

I Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://wyczesany.com/ prowadzony jest przez spółkę: WYCZESANY WARSZTAT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legnicką 57P, 54-203 Wrocław, NIP: 8943143711, KRS: 0000796536

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4. Definicje:

 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa niebędąca Usługą Elektroniczną bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: Wyczesany.com.

 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka WYCZESANY WARSZTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796536; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, V Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 15.000,00 zł.; NIP 894 314 37 11, REGON 38395586000000, adres poczty elektronicznej: kontakt@wyczesany.com

 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wyczesany.com

 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wyczesany.com

 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych::

 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 11. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wyczesany.com

 12. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

IV SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 2. Płatność online za pośrednictwem platformy PayNow należącej do mBank S.A.

V KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Sprzedawca w trakcie składania zamówienia na stronach Sklepu internetowego prezentuje dostępne Klientowi opcje dostawy, uzależnione od wielkości i gabarytu zamówienia.

 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wyczesany.com

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

VII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wyczesany.com

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 4. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 5. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. ul Legnicka 57P 54-203 Wrocław

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 13. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 15. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 11. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 12. Zmiana Regulaminu:

 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 14. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 15. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 17. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
WYCZESANY WARSZTAT Sp. z o.o.
ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

B. REGULAMIN ZAKUPU KURSÓW ONLINE

Spis treści

§ 1. Postanowienia Ogólne
§ 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3. Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4. Płatność, Udostępnienie Produktu
§ 5. Dane osobowe
§ 6. Reklamacje
§ 7. Odstąpienie od umowy
§ 8. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami
§ 9. Informacje dodatkowe

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje warunki: 

a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego wyczesany.com umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.

b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera

c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 

1.2. Sklep internetowy (dalej też: E-Sklep, Sklep) prowadzony jest za pomocą domeny www.wyczesany.com Przedmiotem działalności E-Sklepu jest sprzedaż kursów w formie elektronicznej  dostępnych na stronach sklepu internetowego.

 

1.3. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą Produktów w nim umieszczonych jest Wyczesany Warsztat Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57P, Wrocław, NIP: 894 314 37 11, REGON: 38395586000000 zwaną dalej „Administratorem”, Sprzedawcą. Dane kontaktowe w tym adres do korespondencji to: kontakt@wyczesany.com, Wyczesany Warsztat, ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław. 

 

1.4. Regulamin kierowany  jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem paragrafu 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

 

1.5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty dostępne w E-Sklepie są własnością Sprzedającego, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedający.

 

1.6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

1.7. Informacje prezentowane w E-Sklepie lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

1.8. słownik:

 1. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. 

 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. HASŁO – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniana hasła jakimkolwiek osobom trzecim.

 4. KLIENT/UŻYTKOWNIK- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KONTO KLIENTA- Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w E-Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych osobowych, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do Zamówień i Produktu po jego zakupie.

 8. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

 10. NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. 

 11. PRODUKT – treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym; są to treści (nagrania) objęte prawami autorskimi w zakresie tekstu, zdjęć, audio i video,które składają się na całość zwaną kursem. Produkt sprzedaży są umieszczone w Sklepie w formie elektronicznej tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi i innych formatach jeśli wymaga tego zastosowana technologia. Produkty są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.

 12. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem E-sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 13. E-SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, SKLEP – platforma www.wyczesany.com umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę.

 14. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Wyczesany Warsztat Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57P, Wrocław NIP: 894 314 37 11, REGON: 38395586000000zwaną dalej „Administratorem”, Sprzedawcą. Dane kontaktowe w tym adres do korespondencji to: kontakt@wyczesany.com, Wyczesany Warsztat, ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław. 

 15. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – Umowa polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie lub na  udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie.

 16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny . Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę raz inne istotne warunki. 

 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem E-Sklepu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Usługodawcą jest Sprzedawca.

 1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.

 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówieniu nadaje się numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

§2.  Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1. W ramach prowadzenia Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w E-Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Hasło.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do Koszyka).

2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter/ofert handlowych zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się” lub w momencie w którym Klient zaznaczył odpowiedni check-box  w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter/ofert handlowych w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Umowy.

2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@wyczesany.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§3.  Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu; 

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”; 

c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;

3.2. Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone Zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli oświadczył chęć otrzymywania Newslettera/ofert handlowych).

3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.wyczesany.com Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.

3.3.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu www.wyczesany.com polega na dodaniu odpowiednich Produktów do Koszyka. W przypadku kiedy wszystkie Produkty, które mają być zakupione znajdują się w Koszyku, należy złożyć Zamówienie w tym celu należy wybierać opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”. Jeśli nie uzupełniono wcześniej danych potrzebnych do realizacji zamówienia (adres, telefon kontaktowy) w tym momencie Klient zostanie poproszony o podanie ww. danych. Aby ukończyć proces składania zamówienia należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie E-Sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów” (pkt 3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru Produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do Koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do Koszyka ” i dokonać zakupu. W celu złożenia Zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.5 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@wyczesany.com Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.5.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, numer telefonu). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

3.6. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.7. Po otrzymaniu przez system E-Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

3.8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia osobną wiadomością mailową.

3.8.1. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych przestaje wiązać Strony. 

3.8.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.8 niniejszego Regulaminu).

3.9. Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. 

3.10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-Sklepu w Dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-Sklepu (pkt 3.7) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.12. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z pkt 3.8.

§4.  Płatność, Udostępnienie Produktu

4.1 Płatność:

4.1.1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Produktu.

4.1.2. Cena poszczególnych Produktów prezentowana w E-Sklepie jest Ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. 

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: 

a) płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy .

b) szybki przelew za pomocą platformy mBank PayNow

c) karta płatnicza za pomocą platformy mBank PayNow

4.1.4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.1.5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

4.3. Udostępnienie Produktu:

4.3.1. Zakupione Produkty są przekazywane w terminie 1 dnia w formie elektronicznej tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi i innych formatach jeśli wymaga tego zastosowana technologia. Każdy Produkt w opisie zawiera informacje o wymaganiach technicznych i programowych  związanych z dostępem do sprzedawanych treści.

4.3.2. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Klientowi dostępu do Produktu elektronicznego drogą teletransmisji na platformie https://wyczesany.com na czas określony w Zamówieniu. 

4.3.3. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępu przez Klienta do zakupionych Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca dostęp do zakupionych Produktów na platformie https://wyczesany.com zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Klienta z  przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient, lub gdy Produkt nie jest odtwarzany z powodu nie spełniania przez sprzęt Klienta wymagań sprzętowych i/lub  dotyczących oprogramowania.

4.3.4. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy Klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych Produktów.

 

4.3.5. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy się skontaktować ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§5. Dane osobowe

5.1. Administratorem  danych osobowych Klientów jest Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. wg danych podanych w §1

5.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach działalności Sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: „RODO”) oraz marketingu produktów własnych (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz  odpowiedzi na zapytania kierowane do Sprzedającego.

 

5.3 Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:

a) dane osobowe Klienta  podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP);

b) dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

5.4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.5. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a) podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

b) podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

c) podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu.

5.7. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5.8. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5.9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych

5.10.Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych (w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

5.11. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do Newslettera, obsługi reklamacji.

5.12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wyczesany.com bądź listownie na adres Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław

 

§6. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta Produkt jest niezgodny z Umową lub posiada wady należy o tym fakcie najpierw zawiadomić Sprzedawcę. 

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@wyczesany.com W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6.2. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny.

6.3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu należy składać na adres mailowy kontakt@wyczesany.com bądź listownie na adres sklepu: Wyczesany Warsztat, ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.

6.3.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.3.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.3.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

§7. Odstąpienie od umowy

7.1. Odstąpienie od Umowy  o świadczenie usług droga elektroniczną:

7.1.1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług elektronicznych na odległość ( założenie Konta Klienta  w Sklepie), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów tego paragrafu, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław, bądź też mailowo na adres: kontakt@wyczesany.com

7.1.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia od dnia jej zawarcia.

7.1.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia. 

7.1.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie ust. 7.7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

7.2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży:

7.2.1. Ze względu na charakter Produktu (nagranie kursu w formie cyfrowej), Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

7.2.2. Klient akceptuje powyższy zapis  potwierdzając zapoznanie się  i akceptacją Regulaminu podczas Rejestracji i/lub dokonywania Zamówienia. 

7.2.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, zgodnie z w/w ustawą  w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8.  Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami 

8.1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.


8.2.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

8.3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

8.4. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8.5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

8.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


8.7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.8. Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej Umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedającym bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej określonej w CEIDG, osobie tej przysługuje prawo rękojmi i prawo odstąpienia od umowy na warunkach takich samych jak przysługują Klientom będącym Konsumentami, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W celu weryfikacji możliwości skorzystania z tego prawa, osoba fizyczna prowadząca w/w działalność gospodarczą zobowiązana jest przedstawić Sprzedawcy w momencie zakupu odpowiednie oświadczenie o niezawodowym korzystaniu z kupowanych Produktów (niewykorzystywaniu kupowanych Produktów do celów zawodowych tego przedsiębiorcy, które to cele zostały określone  kodami działalności PKD wskazanymi w CEIDG przedsiębiorcy). Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres e-mail: kontakt@wyczesany.com  oraz wpisane w Uwagach pod składanym Zamówieniem.

 

§9. Informacje dodatkowe

9.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności, czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze E-sklepu ( nie dotyczy to możliwości odtworzenia zakupionego Produktu, którego niezbędne parametry są opisane każdorazowo w opisie Produktu)  spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

9.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

9.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe;

9.1.3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH;

9.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;

9.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje:

9.2.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej Umowy.

9.2.2. Poprzez przekazanie Klientowi w formie elektronicznej specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. 

9.2.3. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Zmiany w Regulaminie:

9.4.1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z powodu min. np. zmiany prawa, zmiana profilu E-Sklepu, zmiana danych Sprzedawcy/Usługodawcy itp., o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9.4.2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.4.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze E-sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim Regulaminie.

9.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.: a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

C. Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych w ramach projektu szkoleniowego “Wyczesana Szkoła”

Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad, które Organizator Szkolenia będzie stosował w stosunku do Uczestników. Został stworzony w dobrej wierze i z dbałością jasność komunikacji i ochronę interesów obu stron. W przypadku gdyby którekolwiek zapisy regulaminu stały w sprzeczności do przepisów nadrzędnych należy je zastosować w zamian za przepisy regulaminu.

 1. Organizatorem szkolenia jest Warsztat Fryzur Męskich Maciej Czasnowski z siedzibą ul. Długa 16C/174, 53-658 Wrocław, zwaną dalej “Organizatorem”. 

 2. Osoba fizyczna lub osoba prawna delegująca swojego pracownika lub współpracownika do odbycia szkolenia przeprowadzonego przez Organizatora zwana będzie dalej “Uczestnikiem”.

 3. Poprzez “Szkolenie” rozumie się zorganizowane spotkanie mające konkretną datę i godzinę rozpoczęcia oraz strukturę, którego celem jest w sposób teoretyczny i praktyczny przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących tematu szkolenia.

 4. Organizator oświadcza, że dysponuje bazą lokalową, sprzętem oraz zasobami ludzkimi niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia.

 

Zakup biletu

 1. Szkolenie jest spotkaniem biletowanym – to znaczy, że wstęp na szkolenie mają osoby wyłącznie z opłaconym biletem.

 2. Ilość biletów dostępnych na każde Szkolenie jest ograniczona.

 3. Rezerwacja miejsca na szkoleniu jest możliwa wyłącznie na podstawie zakupionego biletu lub wpłacenia zadatku na poczet zakupu biletu.

 4. Domyślną formą płatności jest przelew bankowy.

 5. Zadatek wynosi ⅓ wartości biletu chyba, że strony ustalą inaczej.

 6. W przypadku wpłacenia zadatku, resztę kwoty ceny biletu należy wpłacić nie później niż na 7 dni przed szkoleniem.

 

Zadatek

 

 1. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu zadatek jest bezzwrotny i stanowi zabezpieczenie interesów Organizatora.

 2. Zadatek ulega przepadkowi na rzecz Organizatora w przypadku gdy w Uczestnik w terminie nie ureguluje kwoty należnej za bilet lub nie pojawi się na Szkoleniu (bez względu na przyczynę).

 3. Zadatek może zostać przeniesiony na poczet innego Szkolenia odbywającego się w przyszłości jeśli z jakichkolwiek przyczyn Uczestnik nie może w nim uczestniczyć a powiadomił o tym Organizatora na 7 dni przed datą Szkolenia.

 

Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Uczestnik może zrezygnować ze Szkolenia, na które wykupił bilet, wiąże się to z następującymi opłatami jeśli rezygnacja nastąpi:

  1. na miesiąc przed Szkoleniem lub wcześniej- Organizator zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą kwotę za bilet, 

  2. w okresie od jednego miesiąca do jednego tygodnia przed Szkoleniem  – Organizator zatrzyma zadatek(⅓ ceny biletu) jako koszt organizacji Szkolenia i rezerwacji miejsca a zwróci pozostałą  kwotę zakupu biletu

  3. w okresie poniżej tygodnia do 1 dnia  od Szkolenia – Organizator zatrzyma połowę ceny biletu, a połowę zwróci.

  4. w przypadku rezygnacji w dniu szkolenia lub w jego trakcie – organizator nie zwraca kosztów biletu.

 2. Zadatek wpłacony na poczet Szkolenia  może zostać przeniesiona na poczet innego Szkolenia zgodnie z pkt 13. jeśli informacja o niemożności udziału w Szkoleniu zostanie podana na 7 dni przed Szkoleniem. W przeciwnym razie ulega przepadkowi na pokrycie kosztów poniesionych przez Organizatora.

 

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań mających na celu zapewnienia wysokiej jakości Szkolenia.

 2. W przypadku Szkoleń, które wymagają zaangażowania modeli – to jest osób trzecich, które nieodpłatnie użyczą swojego czasu oraz dobrostanu w zamian za nieodpłatne wykonanie usługi fryzjerskiej w ramach Szkolenia – Organizator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności celem pozyskania odpowiednich modeli i ich obecności na Szkoleniu

 3. Przez należytą staranność nadmienioną w pkt 17 rozumie się:

  1. wcześniejszy kontakt z modelem w tym pozyskanie jego aktualnych zdjęć i dokonania oceny przydatności modela do wykorzystania w ramach Szkolenia

  2. kontaktu telefonicznego z modelem celem umówienia go na konkretną godzinę

  3. kolejnego kontaktu telefonicznego na jeden dzień przed szkoleniem celem potwierdzenia jego udziału w szkoleniu

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt nie pojawienia się modela o umówionej godzinie w trakcie szkolenia, jednak z uwagi na fakt, iż może to stwarzać nierówne szanse pomiędzy uczestnikami Szkolenia zobowiązuje się udzielić rabatu w wysokości 100 PLN (stu złotych polskich) za każdy taki incydent.

 

Odwołanie szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora 

 1. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora ten zaproponuje Uczestnikowi nowy termin Szkolenia a gdy ten nie przystanie na niego, zwróci całość ceny biletu. 

 2. W przypadku okoliczności powodujących, iż Szkolenie nie może się odbyć w umówionym terminie, a na które Organizator nie miał wpływu i  nie mógł ich przewidzieć,  np. powódź, pożar, strajki, stan pandemii, wojna itp ( “siła wyższa”), Organizator nie zwraca cen biletów tylko proponuje nowy termin Szkolenia.

 

D. POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy
stopień bezpieczeństwa.

 

II. Administrator danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57P, 54-203 Wrocław, NIP: 894 314 37 11,
  REGON: 38395586000000 zwaną dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe w tym adres do
  korespondencji to:; Wyczesany Warsztat Sp. z o.o.  ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław;
  kontakt@wyczesany.com

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach
  działalności Sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta
  Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: „RODO”) oraz marketingu produktów własnych
  (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w
  formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz odpowiedzi na
  zapytania kierowane do Sprzedającego.

 3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:
  a). dane osobowe Klienta podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w
  Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer
  telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku
  bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz
  numer NIP);
  b). dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z
  formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
  osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu
  niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz
  prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 5. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu
  zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich
  osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  a).podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który
  korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  b).podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku
  Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  c). podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu lub firmie będącej
  hostingodawcą Sklepu, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu.

 7. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego
  wykonania usługi.

 8. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom
  upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe
  Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
  Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po
  rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
  ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
  międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych

 10. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych ( w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 11.  Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

 12. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do Newslettera, obsługi reklamacji.

 13. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wyczesany.com bądź listownie na adres Wyczesany Sp. z o.o. ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.

 

III. COOKIES

Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu,
system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje
informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki
serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki,
data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki
identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na
przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania
plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację
plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

 

IV. Zabezpieczenia

Sklep internetowy www.wyczesany.com zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na
celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione
nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa
dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób
ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do
danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników
www.wyczesany.com lub podwykonawców, z którym są zawarte odpowiednie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednakże, ze względu na to, że dostęp do Sklepu
i świadczonych przez Sklep usług i Produktów odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci
Internet, w związku z powyższym, Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż mimo wszelkich
zabezpieczeń, korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją
osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy
Sklepem a Klientem.

 

V. Edycja Danych

Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który to umożliwia naszym Klientom złożenie
zamówienia na informacje lub produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie
informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej
użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do

realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu,
kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).
Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu,
kiedy jest to konieczne.
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć
swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i
wysyłki Newslettera. Przysługuje Tobie również prawo do żądania informacji o treści
przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany,
zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub
uaktualnienia Państwa danych. e-mail: kontakt@wyczesany.com bądź listownie na
adres Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.
 

VI. Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Sklep internetowy www.wyczesany.com oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z
otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie
danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji
zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających
wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych,
newsletterów, czy rezygnacji z naszych usług elektronicznych. Można tego dokonać wysyłając e-
mail z takim żądaniem pod adres: kontakt@wyczesany.com lub pod tym adresem
www.wyczesany.com po zalogowaniu można zmienić informacje podane podczas subskrypcji
bezpłatnych list e-mailingowych lub zmienić swoje dane z naszej bazy.

Design: Webhype
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram