REGULAMIN ZAKUPU KURSÓW ONLINE

 

Spis treści

§ 1. Postanowienia Ogólne
§ 2.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3. Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4. Płatność, Udostępnienie Produktu
§ 5. Dane osobowe
§ 6. Reklamacje
§ 7. Odstąpienie od umowy
§ 8. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami
§ 9. Informacje dodatkowe

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje warunki: 

 1. a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego wyczesany.com umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
 2. b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera
 3. c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2. Sklep internetowy (dalej też: E-Sklep, Sklep) prowadzony jest za pomocą domeny www.wyczesany.com Przedmiotem działalności E-Sklepu jest sprzedaż kursów w formie elektronicznej  dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą Produktów w nim umieszczonych jest Warsztat Fryzur Męskich Maciej Czasnowski, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16c/174, Wrocław, NIP: 743 18 45 668, REGON: 363731739 zwaną dalej „Administratorem”, Sprzedawcą. Dane kontaktowe w tym adres do korespondencji to: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com, Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław. 

1.4. Regulamin kierowany  jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem paragrafu 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

1.5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty dostępne w E-Sklepie są własnością Sprzedającego, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedający.

1.6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.7. Informacje prezentowane w E-Sklepie lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

1.8. słownik:

 1. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. 
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. HASŁO – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniana hasła jakimkolwiek osobom trzecim.
 4. KLIENT/UŻYTKOWNIK- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO KLIENTA- Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w E-Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych osobowych, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do Zamówień i Produktu po jego zakupie.
 8. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.
 10. NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. 
 11. PRODUKT – treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym; są to treści (nagrania) objęte prawami autorskimi w zakresie tekstu, zdjęć, audio i video,które składają się na całość zwaną kursem. Produkt sprzedaży są umieszczone w Sklepie w formie elektronicznej tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi i innych formatach jeśli wymaga tego zastosowana technologia. Produkty są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
 12. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem E-sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. E-SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, SKLEP – platforma www.wyczesany.com umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę.
 14. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Warsztat Fryzur Męskich Maciej Czasnowski, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16c/174, Wrocław NIP: 743 18 45 668, REGON: 363731739 zwaną dalej „Administratorem”, Sprzedawcą. Dane kontaktowe w tym adres do korespondencji to: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com, Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław. 
 15. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – Umowa polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie lub na  udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny . Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę raz inne istotne warunki. 
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem E-Sklepu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Usługodawcą jest Sprzedawca.
 1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówieniu nadaje się numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

§2.  Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1. W ramach prowadzenia Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w E-Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Hasło.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do Koszyka).

2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter/ofert handlowych zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się” lub w momencie w którym Klient zaznaczył odpowiedni check-box  w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter/ofert handlowych w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Umowy.

2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@warsztatfryzurmeskich.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§3.  Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

 1. a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu; 
 2. b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”; 
 3. c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;

3.2. Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone Zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli oświadczył chęć otrzymywania Newslettera/ofert handlowych).

3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.wyczesany.com Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.

3.3.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu www.wyczesany.com polega na dodaniu odpowiednich Produktów do Koszyka. W przypadku kiedy wszystkie Produkty, które mają być zakupione znajdują się w Koszyku, należy złożyć Zamówienie w tym celu należy wybierać opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”. Jeśli nie uzupełniono wcześniej danych potrzebnych do realizacji zamówienia (adres, telefon kontaktowy) w tym momencie Klient zostanie poproszony o podanie ww. danych. Aby ukończyć proces składania zamówienia należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie E-Sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów” (pkt 3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru Produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do Koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do Koszyka ” i dokonać zakupu. W celu złożenia Zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.5 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@warsztatfryzurmeskich.com Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.5.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, numer telefonu). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

3.6. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.7. Po otrzymaniu przez system E-Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

3.8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia osobną wiadomością mailową.

3.8.1. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych przestaje wiązać Strony. 

3.8.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.8 niniejszego Regulaminu).

3.9. Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. 

3.10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-Sklepu w Dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-Sklepu (pkt 3.7) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.12. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z pkt 3.8.

 

§4.  Płatność,  Udostępnienie Produktu

4.1 Płatność:

4.1.1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Produktu.

4.1.2. Cena poszczególnych Produktów prezentowana w E-Sklepie jest Ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. 

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: 

 1. a) płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy .
 2. b) szybki przelew za pomocą platformy mBank PayNow
 3. c) karta płatnicza za pomocą platformy mBank PayNow

4.1.4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.1.5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

4.3. Udostępnienie Produktu:

4.3.1. Zakupione Produkty są przekazywane w terminie 1 dnia w formie elektronicznej tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi i innych formatach jeśli wymaga tego zastosowana technologia. Każdy Produkt w opisie zawiera informacje o wymaganiach technicznych i programowych  związanych z dostępem do sprzedawanych treści.

4.3.2. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Klientowi dostępu do Produktu elektronicznego drogą teletransmisji na platformie https://fundament.fengii.pl na czas określony w Zamówieniu. 

4.3.3. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępu przez Klienta do zakupionych Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca dostęp do zakupionych Produktów na platformie https://fundament.fengii.pl zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Klienta z  przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient, lub gdy Produkt nie jest odtwarzany z powodu nie spełniania przez sprzęt Klienta wymagań sprzętowych i/lub  dotyczących oprogramowania.

4.3.4. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy Klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych Produktów.

 

4.3.5. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy się skontaktować ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§5. Dane osobowe

1.Administratorem  danych osobowych Klientów jest Warsztat Fryzur Męskich Maciej Czasnowski wg danych podanych w §1

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach działalności Sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b)   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO”) oraz marketingu produktów własnych (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz  odpowiedzi na zapytania kierowane do Sprzedającego.
 2. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:

a).  dane osobowe Klienta  podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP);

b). dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a).podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

b).podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

c). podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu.

 1. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 2. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych
 4. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych  ( w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
 6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do Newslettera, obsługi reklamacji.

11.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com  bądź listownie na adres Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.

 

§6. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta Produkt jest niezgodny z Umową lub posiada wady należy o tym fakcie najpierw zawiadomić Sprzedawcę. 

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@warsztatfryzurmeskich.com W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6.2. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny.

6.3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu należy składać na adres mailowy kontakt@warsztatfryzurmeskich.com  bądź listownie na adres sklepu: Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.

6.3.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.3.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.3.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

§7. Odstąpienie od umowy

7.1. Odstąpienie od Umowy  o świadczenie usług droga elektroniczną:

7.1.1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług elektronicznych na odległość ( założenie Konta Klienta  w Sklepie), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów tego paragrafu, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław, bądź też mailowo na adres: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com

7.1.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia od dnia jej zawarcia.

7.1.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia. 

7.1.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie ust. 7.7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

7.2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży:

7.2.1.Ze względu na charakter Produktu (nagranie kursu w formie cyfrowej), Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

7.2.2. Klient akceptuje powyższy zapis  potwierdzając zapoznanie się  i akceptacją Regulaminu podczas Rejestracji i/lub dokonywania Zamówienia. 

7.2.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, zgodnie z w/w ustawą  w przypadkach:

a). o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b). o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8.  Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami 

8.1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
8.2.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

8.3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

8.4. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8.5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

8.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8.7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.11. Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej Umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedającym bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej określonej w CEIDG, osobie tej przysługuje prawo rękojmi i prawo odstąpienia od umowy na warunkach takich samych jak przysługują Klientom będącym Konsumentami, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W celu weryfikacji możliwości skorzystania z tego prawa, osoba fizyczna prowadząca w/w działalność gospodarczą zobowiązana jest przedstawić Sprzedawcy w momencie zakupu odpowiednie oświadczenie o niezawodowym korzystaniu z kupowanych Produktów (niewykorzystywaniu kupowanych Produktów do celów zawodowych tego przedsiębiorcy, które to cele zostały określone  kodami działalności PKD wskazanymi w CEIDG przedsiębiorcy). Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres e-mail: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com  oraz wpisane w Uwagach pod składanym Zamówieniem.

 

§9. Informacje dodatkowe

9.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności, czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze E-sklepu ( nie dotyczy to możliwości odtworzenia zakupionego Produktu, którego niezbędne parametry są opisane każdorazowo w opisie Produktu)  spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

9.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

9.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe;

9.1.3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH;

9.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;

9.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje:

9.2.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej Umowy.

9.2.2. Poprzez przekazanie Klientowi w formie elektronicznej specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. 

9.2.3.Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Zmiany w Regulaminie:

9.4.1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z powodu min. np. zmiany prawa, zmiana profilu E-Sklepu, zmiana danych Sprzedawcy/Usługodawcy itp., o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9.4.2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.4.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze E-sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim Regulaminie.

9.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.: a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych w ramach projektu szkoleniowego “Wyczesana Szkoła”

 

Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad, które Organizator Szkolenia będzie stosował w stosunku do Uczestników. Został stworzony w dobrej wierze i z dbałością jasność komunikacji i ochronę interesów obu stron. W przypadku gdyby którekolwiek zapisy regulaminu stały w sprzeczności do przepisów nadrzędnych należy je zastosować w zamian za przepisy regulaminu.

 

 1. Organizatorem szkolenia jest Warsztat Fryzur Męskich Maciej Czasnowski z siedzibą ul. Balonowa 21/5, 54-129 Wrocław, zwaną dalej “Organizatorem”. 
 2. Osoba fizyczna lub osoba prawna delegująca swojego pracownika lub współpracownika do odbycia szkolenia przeprowadzonego przez Organizatora zwana będzie dalej “Uczestnikiem”.
 3. Poprzez “Szkolenie” rozumie się zorganizowane spotkanie mające konkretną datę i godzinę rozpoczęcia oraz strukturę, którego celem jest w sposób teoretyczny i praktyczny przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących tematu szkolenia.
 4. Organizator oświadcza, że dysponuje bazą lokalową, sprzętem oraz zasobami ludzkimi niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia.

 

Zakup biletu

 1. Szkolenie jest spotkaniem biletowanym – to znaczy, że wstęp na szkolenie mają osoby wyłącznie z opłaconym biletem.
 2. Ilość biletów dostępnych na każde Szkolenie jest ograniczona.
 3. Rezerwacja miejsca na szkoleniu jest możliwa wyłącznie na podstawie zakupionego biletu lub wpłacenia zadatku na poczet zakupu biletu.
 4. Domyślną formą płatności jest przelew bankowy.
 5. Zadatek wynosi ⅓ wartości biletu chyba, że strony ustalą inaczej.
 6. W przypadku wpłacenia zadatku, resztę kwoty ceny biletu należy wpłacić nie później niż na 7 dni przed szkoleniem.

 

Zadatek

 1. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu zadatek jest bezzwrotny i stanowi zabezpieczenie interesów Organizatora.
 2. Zadatek ulega przepadkowi na rzecz Organizatora w przypadku gdy w Uczestnik w terminie nie ureguluje kwoty należnej za bilet lub nie pojawi się na Szkoleniu (bez względu na przyczynę).
 3. Zadatek może zostać przeniesiony na poczet innego Szkolenia odbywającego się w przyszłości jeśli z jakichkolwiek przyczyn Uczestnik nie może w nim uczestniczyć a powiadomił o tym Organizatora na 7 dni przed datą Szkolenia.

 

Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Uczestnik może zrezygnować ze Szkolenia, na które wykupił bilet, wiąże się to z następującymi opłatami jeśli rezygnacja nastąpi:
  1. na miesiąc przed Szkoleniem lub wcześniej- Organizator zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą kwotę za bilet, 
  2. w okresie od jednego miesiąca do jednego tygodnia przed Szkoleniem  – Organizator zatrzyma zadatek(⅓ ceny biletu) jako koszt organizacji Szkolenia i rezerwacji miejsca a zwróci pozostałą  kwotę zakupu biletu
  3. w okresie poniżej tygodnia do 1 dnia  od Szkolenia – Organizator zatrzyma połowę ceny biletu, a połowę zwróci.
  4. w przypadku rezygnacji w dniu szkolenia lub w jego trakcie – organizator nie zwraca kosztów biletu.
 2. Zadatek wpłacony na poczet Szkolenia  może zostać przeniesiona na poczet innego Szkolenia zgodnie z pkt 13. jeśli informacja o niemożności udziału w Szkoleniu zostanie podana na 7 dni przed Szkoleniem. W przeciwnym razie ulega przepadkowi na pokrycie kosztów poniesionych przez Organizatora.

 

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań mających na celu zapewnienia wysokiej jakości Szkolenia.
 2. W przypadku Szkoleń, które wymagają zaangażowania modeli – to jest osób trzecich, które nieodpłatnie użyczą swojego czasu oraz dobrostanu w zamian za nieodpłatne wykonanie usługi fryzjerskiej w ramach Szkolenia – Organizator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności celem pozyskania odpowiednich modeli i ich obecności na Szkoleniu
 3. Przez należytą staranność nadmienioną w pkt 17 rozumie się:
  1. wcześniejszy kontakt z modelem w tym pozyskanie jego aktualnych zdjęć i dokonania oceny przydatności modela do wykorzystania w ramach Szkolenia
  2. kontaktu telefonicznego z modelem celem umówienia go na konkretną godzinę
  3. kolejnego kontaktu telefonicznego na jeden dzień przed szkoleniem celem potwierdzenia jego udziału w szkoleniu
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt nie pojawienia się modela o umówionej godzinie w trakcie szkolenia, jednak z uwagi na fakt, iż może to stwarzać nierówne szanse pomiędzy uczestnikami Szkolenia zobowiązuje się udzielić rabatu w wysokości 100 PLN (stu złotych polskich) za każdy taki incydent.

 

Odwołanie szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora 

 1. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora ten zaproponuje Uczestnikowi nowy termin Szkolenia a gdy ten nie przystanie na niego, zwróci całość ceny biletu. 
 2. W przypadku okoliczności powodujących, iż Szkolenie nie może się odbyć w umówionym terminie, a na które Organizator nie miał wpływu i  nie mógł ich przewidzieć,  np. powódź, pożar, strajki, stan pandemii, wojna itp ( “siła wyższa”), Organizator nie zwraca cen biletów tylko proponuje nowy termin Szkolenia.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy
stopień bezpieczeństwa.

 

II. Administrator danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Warsztat Fryzur Męskich Maciej
  Czasnowski, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16c/174, Wrocław, NIP: 743 18 45 668,
  REGON: 363731739 zwaną dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe w tym adres do
  korespondencji to:; Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław;
  kontakt@warsztatfryzurmeskich.com
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach
  działalności Sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta
  Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: „RODO”) oraz marketingu produktów własnych
  (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w
  formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz odpowiedzi na
  zapytania kierowane do Sprzedającego.
 3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:
  a). dane osobowe Klienta podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w
  Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer
  telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku
  bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz
  numer NIP);
  b). dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z
  formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
  osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu
  niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz
  prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu
  zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich
  osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  a).podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który
  korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  b).podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku
  Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  c). podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu lub firmie będącej
  hostingodawcą Sklepu, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu.
 7. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego
  wykonania usługi.
 8. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom
  upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe
  Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
  Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po
  rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
  ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
  międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych
 10. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych ( w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11.  Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
 12. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do Newslettera, obsługi reklamacji.
 13. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com bądź listownie na adres Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.

 

III. COOKIES

Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu,
system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje
informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki
serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki,
data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki
identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na
przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania
plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację
plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

 

IV. Zabezpieczenia

Sklep internetowy www.wyczesany.com zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na
celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione
nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa
dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób
ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do
danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników
www.wyczesany.com lub podwykonawców, z którym są zawarte odpowiednie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednakże, ze względu na to, że dostęp do Sklepu
i świadczonych przez Skle usług i Produktów odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci
Internet, w związku z powyższym, Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż mimo wszelkich
zabezpieczeń, korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją
osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy
Sklepem a Klientem.

 

V. Edycja Danych

Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który to umożliwia naszym Klientom złożenie
zamówienia na informacje lub produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie
informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej
użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do

realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu,
kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).
Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu,
kiedy jest to konieczne.
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć
swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i
wysyłki Newslettera. Przysługuje Tobie również prawo do żądania informacji o treści
przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany,
zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub
uaktualnienia Państwa danych. e-mail: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com bądź listownie na
adres Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.
V. Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Sklep internetowy www.wyczesany.com oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z
otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie
danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji
zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających
wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych,
newsletterów, czy rezygnacji z naszych usług elektronicznych. Można tego dokonać wysyłając e-
mail z takim żądaniem pod adres: kontakt@warsztatfryzurmeskich.com lub pod tym adresem
www.wyczesany.com po zalogowaniu można zmienić informacje podane podczas subskrypcji
bezpłatnych list e-mailingowych lub zmienić swoje dane z naszej bazy.